Fora.pl - forum za darmo
Strona główna   |  FAQ   |  Kontakt   
Strona główna
Załóż własne forum
Regulamin 
Informacja o zagrożeniach
FAQ
O serwisie
Kontakt
Wasze zdjęcia
Reklama

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego w domenie www.fora.pl, do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: FITLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-127) przy ul. Jerzego Szablowskiego 6, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000594249 ("FITLABS").

§2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Forum - udostępniana Użytkownikom Serwisu funkcjonalność Serwisu umożliwiająca prowadzenie dyskusji oraz wymianę informacji i poglądów na odległość (zamieszczanie treści, wypowiedzi, wpisów i innych materiałów). Założenie Forum skutkuje powstaniem w ramach infrastruktury teleinformatycznej FITLABS oddzielnej struktury bazodanowej (przestrzeni dyskowej) właściwej dla i przypisanej do danego Forum,
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem www.fora.pl/index.php?file=regulations,
 3. Serwis - zespół funkcjonalności i narzędzi udostępnianych w systemie teleinformatycznym FITLABS w domenie internetowej www.fora.pl umożliwiających Użytkownikowi Serwisu zakładanie i korzystanie z Forów,
 4. Ustawa UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 5. Właściwe Przepisy ODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz rozporządzenie dotyczące komunikacji elektronicznej i usług pocztowych z 2004 roku (112(I)/2004),
 6. Użytkownik Serwisu - użytkownik sieci Internet korzystający z Serwisu, w tym Użytkownik - Administrator i Użytkownik - Moderator oraz użytkownik sieci Internet, korzystający z Serwisu w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu,
 7. Użytkownik - Administrator - Użytkownik Serwisu, który zakłada Forum w Serwisie,
 8. Użytkownik - Moderator - Użytkownik Serwisu uprawniony do korzystania z Serwisu, któremu Użytkownik - Administrator przekazuje część lub całość przysługujących mu uprawnień na podstawie regulacji ustanowionych przez Użytkownika - Administratora dla danego Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§3

 1. Z Serwisu mogą korzystać:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie),
  2. osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
  3. inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które na warunkach określonych Regulaminem, zawarły z FITLABS umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z Serwisu.
 2. Użytkownikiem - Administratorem i/lub Użytkownikiem - Moderatorem mogą być wyłącznie osoby/podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 ust. 1) i 3) Regulaminu, natomiast osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu wyłącznie po uprzednim przekazaniu FITLABS zgody opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu jako Użytkownik - Administrator i/lub Użytkownik - Moderator.
 3. Serwis udostępniany jest bezpłatnie.
 4. FITLABS zapewnia pod adresem: http://fora.pl/index.php?file=specificrisks dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 Ustawy UŚUDE.
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przez Użytkownika Serwisu systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Serwisu, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z urządzenia końcowego,
  4. możliwość zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
 6. Zasady wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym FITLABS są tożsame z zasadami wprowadzania i przechowywania danych w systemie teleinformatycznym dla usługi elektronicznej świadczonej w oparciu o "Politykę prywatności" i udostępnianą pod adresem: http://www.fora.pl/index.php?file=privacy_policy

§4

 1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu, korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. wypełnienia formularza rejestracyjnego,
  2. potwierdzenia danych wpisanych do formularza rejestracyjnego,
  3. akceptacji Regulaminu.
 2. FITLABS zastrzega, że w przypadku ustanowienia przez Użytkownika - Administratora regulacji, o których mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu, korzystanie z danego Forum/Forów może być uzależnione od akceptacji takich regulacji.
 3. Rejestracja w Serwisie odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja następuje:
  1. w przypadku użytkowników sieci Internet, którzy zamierzają korzystać z Serwisu w charakterze Użytkownika - Administratora - z chwilą przesłania przez FITLABS na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informacji o założeniu Forum wraz z podaniem loginu,
  2. w przypadku użytkowników sieci Internet, którzy zamierzają korzystać z Serwisu jako Użytkownicy Serwisu nie posiadający statusu Użytkowników - Administratorów - po przesłaniu przez FITLABS na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym:
   • loginu i hasła wraz z linkiem, którego kliknięcie generuje automatycznie wiadomość potwierdzającą zakończenie procesu rejestracji, lub
   • informacji wskazującej, że potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji nastąpi z chwilą otrzymania przez FITLABS wiadomości od Użytkownika - Administratora, a następnie kolejnej informacji potwierdzającej zakończenie procesu rejestracji, o ile wymóg taki wynika z regulacji dotyczących korzystania z danego Forum ustanowionych przez Użytkownika - Administratora.
 5. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji, Użytkownik Serwisu otrzymuje identyfikator i hasło, co jest równoznaczne z zawarciem z FITLABS umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie korzystania z Serwisu w sposób wyznaczony przez jego funkcjonalności i intencje Użytkownika Serwisu, odnośnie swojego statusu w Serwisie.
 6. O ile Użytkownik - Administrator dopuszcza taką możliwość, treści na Forum/Forach mogą być zamieszczane lub przeglądane bez konieczności wykonania czynności rejestracyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) - 2) Regulaminu. W takim przypadku użytkownik sieci Internet uprawniony jest wyłącznie do zamieszczania i przeglądania treści na Forum/Forach, w których Użytkownik - Administrator nie przewiduje konieczności rejestracji, a zawarcie z FITLABS umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wpisania przez użytkownika sieci Internet w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu lub skorzystania z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek ze stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu bez wykonania czynności rejestracyjnych nie wyłącza zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu. Zamieszczenie jakiejkolwiek pierwszej treści na jakimkolwiek Forum jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją.
 7. FITLABS udostępnia w Serwisie informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące korzystania z Serwisu i poszczególnych jego funkcjonalności, w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop - up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania w chwili dokonywania przez Użytkownika Serwisu określonych aktywności przy użyciu narzędzi udostępnianych w Serwisie.
§5

 1. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności od:
  1. korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa FITLABS lub osób trzecich,
  3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego FITLABS:
   • danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego FITLABS lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Serwisu,
   • niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy UŚUDE (spam),
   • danych naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra FITLABS lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik Serwisu może zamieszczać w Serwisie treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały, o ile przysługują mu prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Serwisie. FITLABS nie ponosi odpowiedzialności za treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały zamieszczane przez Użytkownika Serwisu, jak również za następstwa ich zamieszczenia. W szczególności FITLABS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie przez osoby trzecie treści lub materiałów albo części treści lub materiałów zamieszczonych na Forach, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  2. sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników Serwisu, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników Serwisu,
  3. skuteczność anonsów zamieszczanych na Forach,
  4. następstwa wejścia w posiadanie haseł Użytkowników Serwisu przez osoby trzecie,
  5. treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta Użytkowników Serwisu przez innych Użytkowników Serwisu,
  6. przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od FITLABS,
  7. szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od FITLABS,
  8. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników Serwisu względem siebie.
 3. Użytkownik - Administrator, o ile zaistnieją przesłanki określone przepisami Ustawy UŚUDE zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z Forum - bez uprzedzenia - treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Niezależnie od uprawnień Użytkownika - Administratora, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, FITLABS zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie z Serwisu treści:
  1. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  3. pornograficznych,
  4. zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić system teleinformatyczny FITLABS, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie Serwisu,
  5. zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  6. stanowiących informacje, przy pomocy których można zlokalizować usługi internetowe zawierające treści wskazane w Punktach 1 - 5.
 5. FITLABS i Użytkownikowi - Administratorowi (w zakresie ograniczonym do Forum/Forów przez niego założonego/ych) według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników Serwisu lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§6

 1. FITLABS jest administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych Użytkowników - Administratorów.
 2. Użytkownik - Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Właściwych Przepisów ODO w zakresie danych osobowych Użytkowników Serwisu założonego/założonych przez siebie Forum/Forów oraz dokonywanych na tym Forum/Forach wpisów, jak i wszelkiej innej aktywności Użytkowników Serwisuna Forum/Forach.
 3. Z dniem założenia Forum w Serwisie, Użytkownik - Administrator na warunkach określonych w Regulaminie, powierza FITLABS przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu korzystających z założonego przez siebie Forum wyłącznie w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu z Forum.
 4. Dane osobowe powierzone FITLABS są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Z dniem założenia Forum w Serwisie, Użytkownik - Administrator potwierdza, iż jest świadomy obowiązków administratora danych osobowych w rozumieniu Właściwych Przepisów ODO w zakresie ochrony danych osobowych określonych we Właściwych Przepisach ODO.
 6. Użytkownik - Administrator oraz Użytkownik - Moderator zobowiązują się do nieedytowania danych osobowych Użytkowników Serwisu bez ich zgody przesłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika - Administratora lub Użytkownika - Moderatora (do wiadomości FITLABS), chyba że edytowanie danych osobowych Użytkownika Serwisu jest niezbędne w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów lub Regulaminu.
 7. Użytkownikowi - Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzenia na Forum/Forach własnych regulacji i zasad, do których przestrzegania zobowiązani są Użytkownicy Serwisu korzystający z danego Forum/Forów, a które mają zastosowanie tylko na zakładanych przez nich Forach, o ile te regulacje i zasady nie są sprzeczne z Regulaminem ani z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Użytkownik - Administrator zakładający Forum zawierające treści i materiały dla osób pełnoletnich zobowiązany jest do stosowania mechanizmów weryfikacyjnych dla Użytkowników Serwisu pozwalających na ograniczenie dostępu do takiego Forum osobom poniżej 18 roku życia. FITLABS zastrzega sobie prawo usunięcia Forum bez uprzedzenia, w przypadku nie spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
 9. W zakresie w jakim FITLABS jest administratorem danych osobowych:
  1. Dane osobowe Użytkownika-Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z serwisu a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje Użytkownikowi-Administratorowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych
  2. FITLABS nie przekazuje danych osobowych Użytkownika-Administratora żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
  3. Dane osobowe Użytkownika-Administratora nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  4. FITLABS gwarantuje Użytkownikowi-Administratorowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Użytkownik-Administrator może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z FITLABS pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt serwisu.
 10. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych między Użytkownikiem-Administratorem a FITLABS w związku z czym w zakresie w jakim FITLABS jest podmiotem przetwarzającym :
  1. FITLABS zapewnia że:
   1. dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi, aby przetwarzać powierzone przez Administratora dane osobowe;
   2. nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące niewłaściwego przetwarzania przez niego danych osobowych;
   3. zapewnia i może wykazać zapewnianie przez siebie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa
   4. Powierzone Dane będą przetwarzane przez FITLABS wyłącznie poprzez możliwość dostępu do nich (poprzez wgląd w trakcie wykonywania Usługi) w związku z wykonywaną na rzecz Administratora Usługą tj. utrzymaniem technicznym funkcjonalności serwisów
   5. Przetwarzanie przez FITLABS będzie miało charakter zautomatyzowany ale nie będzie polegać na profilowaniu.
   6. W ramach przetwarzania Danych FITLABS nie będzie komunikował się w imieniu Administratora bezpośrednio z osobami, których Dane dotyczą.
  2. Strony ustalają że:
   1. FITLABS będzie przetwarzać powierzone Dane przez czas utrzymywania funkcjonalności forum
   2. powierzone dane będą przetwarzane w systemie informatycznym FITLABS
   3. FITLABS zapewni bezpieczeństwo Danych stosując środki organizacyjne i techniczne mające na celu należyte zabezpieczenie Danych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii powierzonych Danych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć Dane przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem.
   4. FITLABS zapewni, że do przetwarzania Danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby do tego upoważnione.
   5. FITLABS zobowiązany jest do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania Danych dokonywanych w imieniu Administratora. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dotyczy przetwarzania Danych w imieniu Administratora, będzie dostępny w siedzibie FITLABS na każde żądanie Administratora
   6. FITLABS niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawcę, powiadamia Administratora o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych.
   7. FITLABS zobowiązuje się do usunięcia danych Klienta niezwłocznie po wykonaniu Usługi,
   8. FITLABS w razie konieczności udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez Administratora obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia przeprowadzenie audytu w tym zakresie

§7

 1. FITLABS ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników Serwisu za nieświadczenie lub nienależyte świadczenie usług w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że brak świadczenia lub nienależyte świadczenie usług jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy UŚUDE, FITLABS nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu i przechowywane w systemie teleinformatycznym FITLABS.
 3. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy UŚUDE, FITLABS nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego innego Użytkownika Serwisu.

§8

FITLABS zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników Serwisu komunikatów dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach w ramach Serwisu.

§9

Korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych jest niedozwolone.

§10

 1. FITLABS przysługuje prawo do usunięcia Forum z Serwisu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
  1. w okresie kolejnych 30 (trzydziestu) dni nie pojawiło się na nim co najmniej 5 (pięć) nowych wpisów (wypowiedzi) Użytkowników Serwisu, z wyłączeniem wpisów (wypowiedzi) Użytkownika - Administratora lub Użytkownika - Moderatora lub Użytkownika Serwisu, korzystającego z Serwisu w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu, lub
  2. w okresie kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni nie zalogował się na Forum Użytkownik - Administrator lub Użytkownik - Moderator, lub
  3. naruszenia przez Użytkownika - Administratora lub Użytkownika - Moderatora postanowień § 5 ust. 1, § 6 ust. 8 lub § 9 Regulaminu.
 2. FITLABS przysługuje prawo do usunięcia Forum z Serwisu na wniosek Użytkownika - Administratora.

§11

 1. Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, jest wypełnienie przez Użytkownika Serwisu zamieszczonego na stronie http://fora.pl/index.php?file=contact formularza reklamacyjnego.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedź jest przesyłana Użytkownikowi Serwisu na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.

§12

 1. Umowa o świadczenie usług określonych Regulaminem może być rozwiązana w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym:
  1. przez FITLABS - z przyczyn określonych w Regulaminie,
  2. przez Użytkownika Serwisu - bez podania przyczyny.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem następuje poprzez:
  1. w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług przez FITLABS - wysłanie na adres e-mail Użytkownika Serwisu podany przy rejestracji (ewentualnie później przez niego zmieniony) informacji o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług wraz z określeniem przyczyny rozwiązania oraz dodatkowo w przypadku Użytkowników - Administratorów, informacji o nazwie Forum - z dniem doręczenia Użytkownikowi Serwisu informacji o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług,
  2. w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Użytkownika Serwisu - wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres FITLABS lub z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie, na adres: fora@fora.pl, wraz ze wskazaniem adresu e-mail podanego przy rejestracji (ewentualnie później przez niego zmienionego) oraz dodatkowo w przypadku Użytkowników - Administratorów, którzy założyli więcej niż jedno Forum, nazwę Forum - z dniem doręczenia FITLABS stosownego oświadczenia.
 3. W przypadku Użytkowników Serwisu, korzystających z Serwisu w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu, rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wykonania czynności uniemożliwiających dalsze wyświetlanie w czasie trwania danego połączenia z siecią Internet, na ekranie monitora urządzenia końcowego z którego korzysta taki Użytkownik Serwisu, strony www działającej domenie internetowej www.fora.pl.
 4. FITLABS zastrzega sobie prawo podejmowania dodatkowych czynności weryfikacyjnych tożsamość Użytkownika Serwisu w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie intencji Użytkownika Serwisu.
 5. Z dniem wykonania przez FITLABS czynności, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) Regulaminu lub przez Użytkownika - Administratora czynności, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, następuje (z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 Regulaminu) usunięcie Forum utworzonego przez Użytkownika - Administratora wraz ze wszystkimi treściami na nim zamieszczonymi.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług, której stroną jest Użytkownik Serwisu niebędący Użytkownikiem - Administratorem (z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 Regulaminu) ze względu na charakter usługi, nie skutkuje usunięciem treści (wpisów, wypowiedzi itp.) zamieszczanych przez takiego Użytkownika Serwisu na Forum/Forach.
 7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, do danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników Serwisu, stosuje się odpowiednie przepisy Właściwych Przepisów ODO i Ustawy UŚUDE.
§13

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez FITLABS, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni od dnia powiadomienia o zmianie; w przypadku braku zgody Użytkownika Serwisu na zmianę, Użytkownik Serwisu zobowiązany jest złożyć FITLABS stosowne oświadczenie, w tym poprzez system teleinformatyczny FITLABS, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu;
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez FITLABS, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników Serwisu.
 3. Postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu nie dotyczą Użytkowników Serwisu, korzystających z Serwisu w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu.
 4. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

        TOP 10 - największe fora
        Szczęśliwy traf
         Biznes i praca
         Dla kobiet
         Fauna i flora
         Film i TV
         Gry komputerowe
         Gry planszowe i inne
         Gry sieciowe i sojusze
         Harcerstwo
         Harry Potter
         Hobby: modelarstwo
         Hobby: pozostałe
         Humor i rozrywka
         Internet
         Komputery
         Kultura i sztuka
         Manga i anime
         Medycyna i zdrowie
         Motoryzacja
         Muzyka
         Ogólnotematyczne
         Paranauki
         Polityka
         Radio
         Regionalne
         Religia
         Społeczeństwo
         Sport i rekreacja
         Studia
         Szkoła
         Technika i nauka
         Telefonia
         Testowe
         Zagubione i inne

Szukaj wśród nazw:
  Liczba forów:
  82 407
  Użytkowników:
  5 616 942
  Wypowiedzi:
  159 345 171
  Najnowsze forum:
  xarelto
 
Copyright© 2005-2024 FITLABS Sp. z o.o.